Input:

95/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 95/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. března 2011,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

  
Ve znění sdělení MV o opravě tiskové chyby, zveřejněného v částce č. 100 z r. 2011 Sb.
  
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 59/2010 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES.“.
2. V § 1 odst. 3 se slova „příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně (dále jen „plátce“), pokud tento zákon nestanoví jinak“ zrušují.
3. V § 3 písm. r) se slova „ , směsi těžkých plynových olejů s vodou“ zrušují.
4. V § 6 odst. 1 a § 12 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
5. V § 12 odst. 3 a v § 13 odst. 1 se slova „§ 53 odst. 4 až 9“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 4 až 10“.
6. V § 13 na konci odstavce 6, v § 20 na konci odstavce 6, v § 22 na konci odstavce 6 a v § 60a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „V opačném případě návrh zamítne.“.
7. V § 13 odst. 16, § 20 odst. 14 a v § 22 odst. 14, § 33a odst. 6 a v § 60a odst. 13 se slova „nevyhovuje, musí být odůvodněno“ nahrazují slovy „vyhovuje, se neodůvodňuje“.
8. V § 13 odst. 21 písm. a) se slova „bezodkladně za přítomnosti zaměstnance, který pracuje v celním úřadu,“ nahrazují slovy „za přítomnosti úřední osoby celního úřadu“.
9. V § 13 odst. 24 větě první se slova „zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, bezodkladně,“ nahrazují slovy „úřední osoby celního úřadu“ a slova „však do 5 kalendářních dní,“ se nahrazují slovy „do 5 kalendářních dní“.
10. V § 13 odst. 24 se věta druhá nahrazuje větou „V případě, že dojde k zániku zvláštního povolení podle odstavce 22 písm. c), provede ve stejné lhůtě inventarizaci osoba oprávněná