Input:

95/1999 Sb., Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2012 Archiv

č. 95/1999 Sb.
[zrušeno č. 503/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1999
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 41/1999/1 Sb.
 
 
253/2001 Sb.
(k 25.7.2001)
mění 31 novelizačních bodů
253/2003 Sb.
(k 6.8.2003)
mění 54 novelizačních bodů
ÚZ 366/2003 Sb.
 
 
354/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 4odst. 1 písm. a) doplňuje slova,
v § 15 mění odst. 2 a 3
v § 19 mění odst. 2
94/2005 Sb.
(k 28.2.2005)
v § 12 doplňuje odst. 2
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 1 mění písm. b)
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 4 doplňuje odst. 1 doplňuje písm. f), v odst. 3 doplňuje slova, v § 5 vkládá nový odst. 4
178/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
nahrazuje slova v 4 odst. 2, § 9 odst. 2 a 3, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 19 odst. 3
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 1 písm. a), b) a e), § 5 odst. 2, § 13 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), nové přechodné ustanovení
118/2008 Sb.
(k 15.4.2008)
v § 7 mění odst. 4 a 9 a vkládá odst. 11 a 12, mění § 8 v odst. 1 3; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
74/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 1 písm. a), § 7, § 8 odst. 3, § 9 odst. 6 a 8, § 17 odst. 1 a 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Působnost zákona
(1) Předmětem převodu zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby podle tohoto zákona mohou být
a) pozemky ve vlastnictví státu a ve správě1) Pozemkového fondu České republiky (dále jen „Pozemkový fond“), které ke dni 24. června 1991
1. tvořily zemědělský půdní fond nebo do něj náležely,2) nebo
2. byly zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti, nebo
3. byly zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavbami sloužícími zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství

(dále jen „zemědělské pozemky“),
b) pozemky určené k plnění funkcí lesa3) (dále jen „lesní pozemky“), které jsou ve vlastnictví státu, vymezené v § 17,
c) pozemky nabývané do správy Pozemkového fondu podle zvláštního právního předpisu.3a)
(2) Tento zákon upravuje
a) postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o půdě“),
- kterým vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona o půdě,
- kterým nemohl být vydán pozemek z vlastnictví fyzické osoby, která jej nabyla od státu, neboť tato osoba není osobou povinnou ve smyslu § 5 zákona o půdě,

a na fyzické nebo právnické osoby, na něž toto právo přešlo nebo bylo převedeno (dále jen „oprávněné osoby“),
b) podmínky převodu zemědělských pozemků na jiné osoby.
§ 2
(1) Podle tohoto zákona nelze převádět
a) zemědělské nebo lesní pozemky, na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle zvláštních předpisů4) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,
b) zemědělské a lesní pozemky nebo jejich části určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami6) nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5 odst. 1 a 2, zemědělských pozemků již využitých ke zřízení technické infrastruktury6) a lesních pozemků převáděných podle § 18; v případě pochybností vydá na základě žádosti Pozemkového fondu konečné stanovisko příslušný úřad územního plánování,
c) zemědělské a lesní pozemky, jejichž převodu brání zvláštní předpis,9)
d) zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření,10)
e) zemědělské pozemky, o jejichž převodu na jiné