Input:

93/2018 Sb., Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu Garance

č. 93/2018 Sb., Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
ZÁKON
ze dne 17. května 2018
o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů v oblasti dodržování podmínek pro přístup a sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji.
§ 2
Zařazení sbírky nebo její části do registru
(1) Žádost podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).
(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne zahájení řízení.
(3) Ministerstvo informuje Českou inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“) o zařazení sbírky2) nebo její části do registru sbírek v Evropské unii3) (dále jen „registr“) bez zbytečného odkladu.
(4) Změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866 oznámí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu.
§ 3
Prohlášení a další skutečnosti
(1) Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává ministerstvu.
(2) Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se sdělují ministerstvu na jeho výzvu ve lhůtě stanovené ministerstvem.
§ 4
Kontrola sbírky nebo její části
(1) Kontrola toho, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje i po jejím zařazení kritéria stanovená pro zařazení do registru4) , probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol sbírek5) .
(2) Zjistí-li se, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení do registru, je ministerstvo oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru opatření k nápravě6) .
(3) Informaci o provedení opatření k nápravě sdělí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu. Pokud držitel sbírky neprovedl řádně uložená opatření k nápravě, ministerstvo rozhodne o vyřazení sbírky nebo její části z registru. O vyřazení informuje ministerstvo inspekci bez zbytečného odkladu.
§ 5
Kontrola dodržování pravidel uživateli
Kontrola toho, zda uživatelé plní povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem, probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol uživatelů7) .
§ 6
Ministerstvo
Ministerstvo
a) rozhoduje o zařazení sbírky nebo její části do registru a o jejím vyřazení,
b) přijímá prohlášení podle čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,
c) vydává roční plán kontrol sbírek a roční plán kontrol uživatelů,
d) ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,
e) projednává přestupky podle tohoto zákona,
f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,
g) je příslušným orgánem8) odpovědným za uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem inspekci.
§ 7
Inspekce
Inspekce