Input:

90/1968 Sb., Zákon o některých opatřeních na úseku daních placených obyvatelstvem Garance

č. 90/1968 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 586/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 27. června 1968
o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
V souvislosti s úpravou přídavků na děti a výchovného upraví ministerstvo financí poskytování slev na děti u daně ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a daně zemědělské.
Čl. II
Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, se mění a doplňuje takto:
§ 9 odst. 1 zní:
„Pro výpočet daně ze mzdy se přizná poplatníkům, kteří jsou invalidní, popřípadě vyživují invalidní osoby,
a) jedna vyživovaná osoba navíc, pobírá-li poplatník, popřípadě osoby jím vyživované částečný invalidní důchod