Input:

89/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností Archiv

č. 89/1999 Sb.
[zrušeno č. 412/2005 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 1999,
kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmena l) až t) zní:
„l) v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
m) v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,
n) v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o) v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,
p) v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
r) v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,
s) v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,
t) v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky.“.
2. V § 1 odst. 1 se písmeno u) vypouští.
3. Přílohy č. 1 až 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. zní:
4. Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. se zrušuje.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
 
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.
Seznam utajovaných skutečností - obecná část
 
Pořadové číslo
Utajovaná skutečnost
Stupeň utajení
1.
Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování)
V - D
2.
Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou
V - PT
3.
Systém bezpečnostní ochrany informačních systémů nakládajících
 
a)
s utajovanými skutečnostmi
V - PT
b)
s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu1zájmům2České republiky
V - D
4.
Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečností
V - T
5.
Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečení (není-li dále stanoveno jinak)
V
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.
Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí
 
Pořado-vé číslo
Utajovaná skutečnost
Stupeň utajení
 
 
Resort
Přímo řízené organizace
Nižší výkonné orgány
Organi-zace
 
Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti
 
 
 
 
1.
Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti listin, dokladů a bankovkových materiálů
V - D
 
 
V - D
 
Bankovní operace a kapitálový trh
 
 
 
 
2.
Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiál
V - D
V - D
 
V - D
3.
Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál
V - D
V - D
 
V - D
4.
Vládní úvěry
 
 
 
 
 
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemí
V - D
 
 
V - D