Input:

88/2015 Sb., Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů Garance

č. 88/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2015
o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 10b odst. 7 a § 12a zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 86/2015 Sb.:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení odměny a náhrady hotových výdajů správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení (dále jen „správce“), jejich nejvyšší přípustnou výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.
§ 2
Odměna správce
(1) Správci, který v obchodní korporaci vykonává funkci člena statutárního orgánu, náleží za výkon správy podílu v obchodní korporaci v prvním roce po vydání pověření ke správě podílu měsíční odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu obchodní korporace (dále jen „hodnota obratu“) za poslední účetní období předcházející vydání pověření ke správě podílu, a v následujících letech trvání správy podílu odměna, která je stanovena z hodnoty obratu za předchozí rok trvání správy podílu, a to ve výši:
a) 22 000 Kč, jestliže hodnota obratu nepřevyšuje 100 000 000 Kč,
b) 55 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 100 000 001 Kč až 250 000 000 Kč včetně,
c) 110 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 250 000 001 Kč až 500 000 000 Kč včetně,
d) 166 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 500 000 001 Kč až 750 000 000 Kč včetně,
e) 221 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 750 000 001 Kč až 1 000 000 000 Kč včetně,
f) 277 000 Kč, jestliže hodnota obratu přesahuje 1 000 000 000 Kč.
(2) V případě, že správce v obchodní korporaci nevykonává funkci člena statutárního orgánu, náleží mu měsíční odměna ve výši 30 % výše odměny stanovené podle odstavce 1, nejvýše však ve výši 20 000 Kč.
(3) Pokud byl správce pověřen