Input:

88/1995 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb. Archiv

č. 88/1995 Sb.
[zrušeno č. 289/2005 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. dubna 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 11 odst. 1 písm. b) zní:
„b) krycí prostředky a krycí doklady,“.
2. § 12 zní:
㤠12
Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické, anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem při
a) vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a jejich vyhodnocování,
b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu,
c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů v případě, že jejich pořizováním nebo použitím je zasahováno do základních práv a svobod občanů,
d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohlo znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci působnosti Vojenského obranného zpravodajství; pokud jím je zasahováno do základních práv a svobod občanů,
e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky, pokud jím je zasahováno do základních práv a svobod občanů.“.
3. § 13 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
„(3) Vojenské obranné zpravodajství je oprávněno na základě povolení vydaného podle odstavce 1 žádat technické zabezpečení použití zpravodajské techniky pro vlastní potřebu od Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.“.
4. V § 15 odst. 3 se slovo „šesti“ nahrazuje slovem „tří“ a slova „dalších šest měsíců“ slovy „další tři měsíce.“
5. V 16 odst. 3 se slova „§ 2, 19 až 21“ nahrazují slovy „§ 19 až 21a“.
6. § 17 včetně nadpisu zní:
㤠17
Krycí prostředky a krycí doklady
(1) Krycí prostředky a krycí doklady slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka Vojenského obranného zpravodajství nebo jeho příslušnosti k Vojenskému obrannému zpravodajství nebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů Vojenského obranného zpravodajství, je-li toto utajení nutné pro plnění úkolů Vojenského obranného zpravodajství.
(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklady žijících osob.
(3) O vydání nebo zřízení krycích prostředků a krycích dokladů rozhoduje ředitel Vojenského obranného zpravodajství. Na jeho vyžádání vydává nebo zřizuje krycí prostředky a krycí doklady Ministerstvo obrany nebo Bezpečnostní informační služba. Pokud je krycím dokladem průkaz příslušníka jiné zpravodajské služby, vydává se pouze se souhlasem této služby.
(4) Vojenské obranné zpravodajství vede evidenci vydaných a zřízených krycích prostředků a krycích dokladů.“.
7. § 19 odst. 1 včetně poznámky