Input:

87/1991 Sb., Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 87/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. února 1991
o mimosoudních rehabilitacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
267/1992 Sb.
(k 10.6.1992)
mění, doplňuje
133/1993 Sb.
(k 12.5.1993)
mění, doplňuje
115/1994 Sb.
(k 8.6.1994)
mění
116/1994 Sb.
(k 8.6.1994)
mění, doplňuje
nález ÚS
164/1994 Sb.
(k 1.11.1994)
mění, ruší části ustanovení § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 a 4
107/1995 Sb.
(k 30.6.1995)
mění, doplňuje
nález ÚS
2/1997 Sb.
(k 15.1.1997)
ruší část odst. 5 § 5
134/1997 Sb.
(k 26.6.1997)
mění, doplňuje
78/1998 Sb.
(k 10.4.1998)
doplňuje
nález ÚS
153/1998 Sb.
(k 8.7.1998)
ruší část ustanovení § 13 odst. 3
nález ÚS
57/1999 Sb.
(k 2.4.1999)
ruší § 8 odst. 6
351/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
mění přech. ust. článku II zákona č. 267/1992 Sb.
357/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 29
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 33
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
ve snaze zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, k nimž došlo v období let 1948 až 1989,
vědomo si, že tyto křivdy, tím méně pak různé nespravedlnosti z období ještě vzdálenějších, včetně křivd na občanech německé a maďarské národnosti, nelze nikdy zcela napravit,
chtějíc však potvrdit svoji vůli, aby k podobným křivdám už nikdy nedocházelo,
usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1) Zákon se vztahuje na zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd vzniklých občanskoprávními a pracovněprávními úkony a správními akty, učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen „rozhodné období“) v rozporu se zásadami demokratické společnosti, respektující práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a navazujícími mezinárodními pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech.1)
(2) Zákon též upravuje podmínky uplatňování nároků vyplývajících ze zrušených výroků o trestu propadnutí majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci, jakož i způsob náhrady a rozsah těchto nároků.2)
(3) Tohoto zákona se nepoužije na zmírnění křivd, jež jsou předmětem úpravy zvláštního zákona.3)
(4) Tohoto zákona se nepoužije na zmírnění křivd, které vznikly převzetím zemědělské půdy, využívané k zemědělské výrobě včetně souvisejících obytných a hospodářských budov, lesní půdy a vodních ploch.
(5) Tohoto zákona nelze použít pro případy, kdy byl majetek získán v době nesvobody osobami státně nespolehlivými nebo v důsledku rasové perzekuce.
ČÁST DRUHÁ
OBLAST OBČANSKOPRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 2
(1) Zmírnění následků majetkových a jiných křivd způsobených občanskoprávními úkony, správními akty nebo jinými protiprávními postupy, k nimž došlo v rozhodném období, spočívá ve vydání věci nebo v poskytnutí finanční náhrady nebo ve zrušení některých správních aktů, popřípadě v úpravách v oblasti sociálního zabezpečení,
a) je-li to v zákoně výslovně stanoveno,
b) došlo-li k nim na základě ustanovení právních předpisů, které tento zákon zrušuje, nebo
c) byly-li důsledkem politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody.
(2) Politickou perzekucí se pro účely tohoto zákona rozumí postižení osob, které vzniklo
a) v přímé souvislosti s jejich demokraticky motivovaným politickým a společenským jednáním a občanskými postoji, nebo
b) jako důsledek jejich příslušnosti k určité sociální, náboženské, majetkové nebo jiné skupině či vrstvě.
(3) Postupem porušujícím obecně uznávaná lidská práva a svobody se pro účely tohoto zákona rozumí takové jednání, které je v rozporu se zásadami uvedenými v § 1 odst. 1 zákona. V případě, že k odnětí vlastnického práva podle předpisů o znárodnění z let 1945 až 1948 došlo v rozhodném období, aniž byla poskytnuta příslušná náhrada, vzniká osobám oprávněným podle tohoto zákona nárok, který lze uplatnit podle zvláštního zákona.4)
HLAVA PRVNÍ
OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY
§ 3
Oprávněné osoby
(1) Oprávněnou osobou je fyzická osoba, jejíž věc přešla do vlastnictví státu v