Input:

87/1987 Sb., Zákon o veterinární péči, platné do 27.9.1999 Archiv

č. 87/1987 Sb.
[zrušeno č. 166/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1987
o veterinární péči
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto zákona je vytvořit předpoklady pro rozvoj veterinární péče jako důležitého činitele ochrany a upevňování zdraví zvířat, růstu živočišné velkovýroby a výroby zdravotně a hygienicky nezávadných a biologicky hodnotných potravina s surovin živočišného původu (dále jen „živočišné produkty“) v zájmy zkvalitňování výživy lidí a ochrany jejích zdraví.
(2) Orgány, organizace i občané jsou povinni jednat tak, aby byly soustavně a cílevědomě vytvářeny potřebné podmínky pro ochranu a upevňování zdraví zvířat a pro zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty živočišných produktů (dále jen „zdravotní nezávadnost živočišných produktů“).
Veterinární péče
§ 2
(1) Veterinární péče zahrnuje
a) péči o zdraví zvířat včetně hygieny jejich prostředí, ošetřování, výživy, plemenitby a přepravy, jakož i předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání,
b) péči o zdravotní a hygienickou nezávadnost a biologickou hodnotu živočišných produktů v souladu s podmínkami stanovenými předpisy o péči o zdraví lidu,
c) péči o zdravotní a dietetickou nezávadnost krmiv (dále jen „zdravotní nezávadnost krmiv“),
d) ochranu území Československé socialistické republiky před zavlečením původců nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí (dále jen „veterinární ochrana státního území“),
e) ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochranu zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí,
f) zabezpečování léčiv, přípravků a potřeb,
g) veterinární asanaci.
(2) Součástí veterinární péče je chránit ve spolupráci se zdravotnickými orgány zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a naopak a před poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty.
§ 3
(1) Státní správu na úseku veterinární péče vykonávají podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě, popřípadě jiných obecně závazných právních předpisů upravujících povinnosti na úseku veterinární péče
a) federální ministerstvo zemědělství a výživy,
b) orgány veterinární péče České socialistické republiky a orgány veterinární péče Slovenské socialistické republiky (dále jen „orgány veterinární péče“).
(2) Odborné veterinární činnosti vykonávají orgány veterinární péče.
(3) Socialistické organizace, které chovají zvířata, mohou odborné veterinární činnosti vykonávat jen ve stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek (podniková veterinární služba).
(4) Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky (dále jen „ministerstva zemědělství a výživy republik“) upraví v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy obecně závazným právním předpisem podmínky a rozsah výkonu podnikové veterinární služby.
§ 4
Federální ministerstvo zemědělství a výživy
Federální ministerstvo zemědělství a výživy
a) zpracovává a předkládá vládě Československé socialistické