Input:

84/1987 Sb., Úplné znění zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. 30 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. června 1987 č. 54 Sb. Garance

č. 84/1987 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 22/1997 Sb.]
PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
vyhlašuje
úplné znění
zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. 30 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem za dne 23. června 1987 č. 54 Sb.
ZÁKON
o státním zkušebnictví
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Výkon státního zkušebnictví spočívá
a) v hodnocení výrobků
b) ve schvalování výrobků,
c) v certifikaci výrobků,
d) v provádění kontroly zhodnocených, schválených a certifikovaných výrobků uváděných do oběhu
§ 2
(1) Orgány státního zkušebnictví jsou Úřad pro normalizaci a měření a státní zkušebny.
(2) Orgány státního zkušebnictví poskytují též odborné služby, při nichž mohou vydávat osvědčení.
§ 3
Orgány státního zkušebnictví jsou při své činnosti povinny postupovat nestranně podle výsledků zkoušek a zjištění. Odborné úkony spojené s touto činnosti vykonávají v souladu s poznatky vědy a techniky, jaké jsou v době, kdy je úkon prováděn.
ČÁST II
PŮSOBNOST ÚŘADU PRO NORMALIZACI A MĚŘENÍ
§ 4
Ústředním orgánem státní správy pro obor státního zkušebnictví je Úřad pro normalizaci a měření.
§ 5
(1) Úřad pro normalizaci a měření rozhoduje při výkonu státního zkušebnictví v případech stanovených zákonem.
(2) Dále Úřadu pro normalizaci a měření přísluší v oboru státního zkušebnictví
a) řídit a kontrolovat činnost státních zkušeben; státním zkušebnám, které mu nejsou přímo podřízeny, stanovit úkoly v dohodě s jejich nadřízenými orgány a účastnit se souhrnného hodnocení činností těchto státních zkušeben;
b) koordinovat činnost státních zkušeben na poli mezinárodní spolupráce;
c) stanovit státním zkušebnám povinnost zadávat některé speciální zkouškou organizacím určeným Úřadem pro normalizaci a měření;
d) koordinovat zapojení československých orgánů a organizací do mezinárodních certifikačních systémů a sledovat jejich činnost v těchto systémech.
ČÁST III
STÁTNÍ ZKUŠEBNY
§ 6
(1) Státními zkušebnami jsou organizace, jimž Úřad pro normalizace a měření udělil oprávnění k výkonu státního zkušebnictví (autorizaci).
(2) Oprávnění k výkonu státního zkušebnictví (dále jen „oprávnění“) může Úřad pro normalizaci a měření udělit organizacím, které jsou mu podřízeny nebo jiným organizacím s jejich souhlasem a po dohodě s jejich nadřízenými orgány.
§ 7
(1) Oprávnění, jeho případnou změnu nebo odnětí uveřejňuje Úřad pro normalizaci a měření ve svém věstníku.
(2) V oprávnění musí být stanoven jeho rozsah a jméno vedoucího státní zkušebny.
§ 8
(1) Státní zkušebna má v rozsahu stanoveném v oprávnění celostátní působnost, nestanoví-li Úřad pro normalizaci a měření jinak.
(2) Státní zkušebna nesmí hodnotit nebo schvalovat výrobky, které jsou předmětem její vlastní výroby nebo které vyvinula
§ 9
(1) Státní zkušebna posuzuje návrhy příslušných československých státních norem.
(2) Shledá-li státní zkušebna, že technická norma nevyhovuje, navrhne její změnu, zrušení nebo zpracování nové technické normy.
§ 10
(1) Výkon státního zkušebnictví ve