Input:

83/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy Garance

č. 83/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. srpna 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
Vláda nařizuje podle § 36 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „a spojů“ zrušují.
2. V § 2 odst. 1 se slova „31. prosince 2005“ nahrazují slovy „31. prosince 2008“.
3. V § 2 odst. 1 se slova „výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo“ a slova „splňuje tyto další podmínky“ zrušují.
4. V § 2 odst. 1 na konci písmena b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 vkládá za slovo „následky“ a čárka se nahrazuje slovy „a do dne dosažení věku potřebného pro vznik