Input:

83/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 83/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 114/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena k) až m).
2. V § 14 se slova „v § 11 odst. 2 písm. a) až j)“ nahrazují slovy „v § 11 odst. 2 písm. a) až k)“.
3. V § 29 se slova „nebo komerčním právníkem nebo notářem“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 30 odst. 1 se slova „nebo komerčním právníkem nebo notářem“ zrušují.
5. V § 30 odst. 3 se slova „nebo komerčním právníkem nebo notářem“ zrušují.
6. V § 31 odst. 1 se slova „dalším zástupcem“ nahrazují slovy „advokátním koncipientem“.
7. V § 43 odst. 2 písm. b) se slova „a § 71a odst. 1“ nahrazují slovy „ , § 71a odst. 1 nebo § 119 odst. 1“.
8. V § 64 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) vláda za podmínek uvedených v § 118,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
9. V § 64 odst. 1 se na konci textu písmena e) doplňují slova „ , nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona“.
10. V § 64 odst. 2 se na konci textu písmena d) doplňují slova „ , nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona“.
11. § 72 a 73 včetně nadpisu znějí:
„Ústavní stížnost
§ 72
(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat
a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen „ústavně zaručené základní právo nebo svoboda“),
b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“) podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.
(2) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, platí pro ústavní stížnost obecná ustanovení tohoto zákona o návrhu a pro toho, kdo ústavní stížnost podává (dále jen „stěžovatel“), obecná ustanovení tohoto zákona o navrhovateli.
(3) Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.