Input:

82/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 82/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O ČESKÉ TELEVIZI
Čl. I
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky“ zrušují a slovo „pozemních“ se nahrazuje slovem „zemských“.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) větě první se za slovo „studií“ vkládají slova „České televize (dále jen „televizní studia“)“, na konci věty druhé se tečka nahrazuje čárkou a věta třetí a věta čtvrtá se zrušují.
3. V § 3 odst. 3 se za slova „programem se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“ a číslo „70“ se nahrazuje číslem „95“.
4. V § 5 odst. 1 se slova „České republiky“ zrušují.
5. V § 5 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 znějí:
„(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávis-lost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona2a.
(3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena Rady v Radě.


2aZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
3§ 116 občanského zákoníku.“.
6. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.“.
7. V § 7 odst. 1 se slova „začátku funkčního období“ nahrazují slovy „své první schůze“.
8. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada přijímá