Input:

82/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 82/2001 Sb.
[zrušeno č. 256/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 7. února 2001,
kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 odst. 1 a podle § 78e odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU
§ 1
Obsah prospektu cenného papíru1) (dále jen „prospekt“) tvoří údaje o osobách odpovědných za prospekt a ověření účetní závěrky, údaje o cenných papírech a údaje o emitentovi.
§ 2
Údaje o osobách odpovědných za prospekt a ověření účetní závěrky
Údaji o osobách odpovědných za prospekt a ověření účetní závěrky jsou zejména
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, bydliště nebo místo podnikání a funkce fyzických osob odpovědných za prospekt; je-li tato osoba v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k právnické osobě, uvede se její funkce u této právnické osoby s uvedením obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla, bylo-li přiděleno, a sídla právnické osoby; u osoby, která odpovídá jen za část prospektu, se uvede část, za kterou tato osoba odpovídá,
b) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, bydliště nebo místo podnikání auditora a obchodní firma nebo název a sídlo auditorské společnosti, kteří ověřili účetní závěrky emitenta za poslední tři účetní období; údaje se uvedou v rozsahu zápisu v seznamu auditorů nebo seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky nebo obdobném seznamu; jestliže auditor vydal jiný výrok než výrok „bez výhrad“, musí být k prospektu přiložena i zpráva o auditu; v případě, že byly auditorem ověřeny též jiné části prospektu, uvede se i tato skutečnost,
c) čestné prohlášení a podpisy osob podle písmene a), že údaje uvedené v prospektu nebo jeho části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány,
d) prohlášení a podpisy osob podle písmene a), že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok auditora uvedený v prospektu odpovídá skutečnosti.
Údaje o cenných papírech
§ 3
Údaje vztahující se na všechny cenné papíry
(1) Údaji o cenných papírech, pro něž se vyhotovuje prospekt, jsou zejména
a) údaj o právním základu pro vydání emise cenných papírů,
b) druh, forma, podoba, počet kusů cenných papírů, připojené kupóny, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů,2) celková jmenovitá hodnota emise a jmenovitá hodnota cenného papíru,
c) způsob zdaňování výnosů z cenných papírů ve státu sídla emitenta, popřípadě i ve státu, ve kterém mají být cenné papíry přijaty k obchodování na veřejném trhu; jestliže je emitent plátcem daně sražené z výnosů cenných papírů, uvede se v prospektu tato skutečnost,
d) způsob převodu cenných papírů; je-li jejich převoditelnost omezena, uvede se údaj o tom, jak je omezena,
e) názvy veřejných trhů, na kterých bylo nebo bude požádáno o