Input:

78/1989 Sb., Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád), platné do 30.6.2000 Archiv

č. 78/1989 Sb.
[zrušeno č. 29/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy a spojů
ze dne 21. dubna 1989
o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)
Federální ministerstvo dopravy a spojů podle § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), a § 2 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon, stanoví:
OBSAH
ČÁST PRVNÍ
 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁSILKÁCH
 
Všeobecná ustanovení o zásilkách
§ 2 až 7
Společné zasílací podmínky
§ 8 až 12
Druhy zásilek
§ 13 až 24
Poskytované služby
§ 25 až 31
ČÁST TŘETÍ
PODÁVÁNÍ ZÁSILEK
 
Vkládání zásilek do poštovních schránek
§ 32
Podávání zásilek u poštovních přepážek
§ 33
Podávání zásilek u doručovatelů
§ 34
Podací stvrzenka
§ 35
Celní a devizová kontrola zásilek do ciziny
§ 36
ČÁST ČTVRTÁ
DODÁVÁNÍ ZÁSILEK
 
Společná ustanovení o dodávání
§ 37 až 44
Doručování
§ 45 až 47
Odnášení zásilek od pošty
§ 48 až 51
Překážky při dodávání
§ 52 až 57
ČÁST PÁTÁ
ZÁVADY, REKLAMACE A ODPOVĚDNOST
 
Závady
§ 58 až 60
Reklamace
§ 61 až 62
Náhrada škody za zásilky
§ 63 až 65
ČÁST ŠESTÁ
POŠTOVNÍ CENINY
 
Vydávání a prodej poštovních cenin
§ 66
Neplatné poštovní ceniny
§ 67
Výměna a vracení poštovních cenin
§ 68
ČÁST SEDMÁ
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 69 až 71
Přílohy
 
Příloha č. 1
-
Zasílací podmínky pro věci podmínečně dopravované
Příloha č. 2
-
Zasílací podmínky pro tekutiny, živočichy, věci křehké, snadno se kazící a věci, které promáčejí, promašťují nebo barví
Příloha č. 3
-
Hmotnost a rozměry zásilek
Příloha č. 4
-
Služby pro pořadatele významných společenských událostí
Příloha č. 5
-
Doprava úředních písemností s doručenkou ve vnitřním styku
Příloha č. 6
-
Dodávání zásilek ozbrojeným sborům
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky pro používání pošty (zasílací podmínky), upravuje vzájemný styk mezi poštou a jejími uživateli a stanoví práva a povinnosti obou stran ve vnitřním i v mezinárodním poštovním styku; její součástí jsou přílohy č. 1 až 6. Zvláštní zasílací podmínky pro zásilky do jednotlivých zemí, zejména rozsah a omezení určitých druhů služeb, jsou uvedeny u příslušné země v poštovním sazebníku1) .
(2) Poskytování služeb pošty organizuje
a) na území okresu okresní správa spojů, v Plzni, Brně a Ostravě městská poštovní správa a v Praze a v Bratislavě obvodní správy pošt (dále jen „okresní správa spojů“),
b) na území kraje ředitelství spojů, v Praze a Bratislavě ředitelství pošt (dále jen „ředitelství spojů“),
c) na území České socialistické republiky Správa pošt a telekomunikací Praha a na území Slovenské socialistické republiky Správa pošt a telekomunikací Bratislava (dále jen „správa pošt a telekomunikací“).
(3) K přepočtům československé měny na měnu zahraniční a naopak, s výjimkou částek zasílaných poštovními poukázkami, používá pošta zvláštních měnových jednotek Světové poštovní unie; jejich přepočet je uveden v poštovním sazebníku.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁSILKÁCH
Všeobecná ustanovení o zásilkách
§ 2
Zásilky
(1) Zásilkami podle této vyhlášky jsou listovní zásilky, cenná