Input:

77/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 77/2005 Sb.
[zrušeno č. 356/2008 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 11 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb. a vyhlášky č. 184/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:
„(1) Tato vyhláška1azapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1ba upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, přepravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů.


1aJe vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1bSměrnice Komise 2003/104/ES ze dne 12. listopadu 2003 o povolení isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu.
Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech.
Směrnice Rady 96/51/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Komise 98/67/ES ze dne 7. září 1998, kterou se mění směrnice 80/511/EHS, 82/475/EHS, 91/357/EHS a směrnice Rady 96/25/ES a zrušuje směrnice 92/87/EHS.
Směrnice Komise 2004/116/ES.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
2. V § 4 odstavec 7 zní:
„(7) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu včetně antibiotických, antikokcidika a chemoterapeutika, musí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována v podílu nejméně 5 % krmiva. Doplňková krmiva nesmějí mít vyšší obsahy doplňkových látek, než jsou obsahy, které odpovídají po jejich naředění podle krmného návodu maximálním obsahům, které jsou pro tyto doplňkové látky stanoveny pro kompletní krmivo.“.
3. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:
㤠13
(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující
a) u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A bodu 3,
b) u deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13,
c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty více, než stanoví hodnoty nejistoty, které vyplývají ze Všeobecných požadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří1c.
(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13, ani hodnoty nejistoty,