Input:

77/1997 Sb., Zákon o státním podniku, ve znění účinném k 1.1.2017 Garance

č. 77/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. března 1997
o státním podniku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 24 ruší odst. 2, přečísl. odst. 3
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 2 odst. 5 se věta druhá a věta čtvrtá zrušují,v § 16 nové znění odst. 2 a 3 a vkládá nový odst. 7, v § 17 nové znění odst. 2
103/2001 Sb.
(k 21.3.2001)
mění (22 novelizačních bodů)
77/2002 Sb.
(ke dni vzniku a.s. České dráhy - 1.1.2003)
ruší § 22, v § 25 bod 3, v § 26 ruší slova
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 2 odst. 2, § 16 odst. 2 a 3
480/2003 Sb.
(k 31.12.2003)
v § 16 doplňuje odst. 9
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění § 3 odst. 1 a § 22
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6 odst. 5
213/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 13 odst. 1, § 15 a § 19; nové přechodné ustanovení
319/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 4, § 6, § 7, § 8 a § 9
253/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 66 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a základní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postavení a právní poměry státního podniku (dále jen „podnik“).
§ 2
Základní ustanovení
(1) Podnik je státní organizací a právnickou osobou, jejímž prostřednictvím vykonává stát svá vlastnická práva. Podnik provozuje svým jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost za účelem plnění významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů státu.
(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek.
(3) Kmenovým jměním podniku je souhrn peněžitého vyjádření hodnoty nemovitých a movitých věcí stanovený v zakládací listině, k nimž má podnik právo hospodařit při svém vzniku. Kmenové jmění a jeho minimální výše se zapisují do obchodního rejstříku.
(4) Zakladatel může zvýšit kmenové jmění podniku o majetek, který podnik v průběhu provozování své podnikatelské činnosti nabyl.
(5) V průběhu činnosti podniku může zakladatel snížit kmenové jmění podniku za účelem krytí ztrát podniku, vyplývá-li potřeba snížení kmenového jmění podniku ze zvláštního zákona nebo z rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci. Snížením kmenového jmění podniku nesmí být dotčena minimální výše kmenového jmění podniku stanovená v zakládací listině při založení podniku.
(6) Zakladatel zveřejní rozhodnutí o snížení kmenového jmění podniku do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Zakladatel zároveň písemně vyzve známé věřitele podniku, jejichž pohledávky vůči podniku vznikly před okamžikem přijetí rozhodnutí o snížení kmenového jmění, aby přihlásili své pohledávky vůči podniku ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení kmenového jmění za účelem úhrady ztráty.
(7) Podnik poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči podniku, přiměřené zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak. To neplatí, nezhorší-li se snížením kmenového jmění dobytnost pohledávek za podnikem.
(8) Majetkem podniku se rozumí majetek státu, s nímž má podnik právo hospodařit. Jměním podniku se rozumí majetek podniku a dluhy podniku.
(9) Určeným majetkem se rozumí majetek státu, který je vymezen jako určený majetek podniku v zakládací listině. Určený majetek podniku se zapisuje do obchodního rejstříku.
§ 3
Zakladatel podniku
(1) Zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkci zakladatele ministerstvo, do jehož působnosti spadá předmět podnikání podniku, pokud zákon nestanoví jinak.
(2)  Podnik neručí za dluhy státu a stát neručí za dluhy podniku, není-li zákonem stanoveno jinak.
(3)  Funkci zakladatele podniku zabezpečujícího v určitém rozsahu úkoly pro obranu státu, pokud jím není Ministerstvo obrany, může vykonávat i jiné ministerstvo pouze po předchozím souhlasu Ministerstva obrany.
(4)  Podnik může být založen pouze na základě předchozího souhlasu vlády.
ČÁST DRUHÁ
ZALOŽENÍ, VZNIK, ZRUŠENÍ, PŘEMĚNA A ZÁNIK PODNIKU
§ 4
Založení podniku
(1) Podnik se zakládá zakládací listinou, kterou jménem státu vydává příslušné