Input:

77/1986 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 77/1986 Sb.
[zrušeno č. 156/1989 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé republiky
ze dne 30. října 1986
o dodatkovém odvodu ze překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst.3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
§ 1
Předmět a subjekty dodatkového odvodu
(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky se stanoví dodatkový odvod za překročení na kalendářní rok rozepsaných závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů1) (dále jen „překročení limitů“) automobilového benzínu, nafta motorové a topné a petroleje (dále jen „ropné výrobky“).
(2) Dodatkovému odvodu za překročení limitů automobilového benzínu podléhají organizace uvedené v § 9 ods. 1 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.
(3) Dodatkovému odvodu za překročení limitů nafty motorové a topné podléhají organizace uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 161/1982 Sb., pokud jejich řídící orgány jsou držiteli fondů, 1§ jakož i tyto ústřední orgány.
(4) Dodatkovému odvodu za překročení limitů petroleje podléhají organizace uvedené v § 9 ods. 1 zákona č. 161/1982 Sb., pokud jsou řízeny federálním ministerstvem národní obrany nebo federálním ministerstvem dopravy.
(5) Podmínky a způsob provádění dodatkového odvodu za překročení limitů ropných výrobků (dále jen „dodatkový odvod“) ústředními orgány republik a národními výbory a jimi řízenými organizacemi jsou upraveny zvláštními předpisy.2)
§ 2
Základ a sazba dodatkového odvodu
(1) Základem dodatkového odvodu je výše překročení limitů ropných výrobků vyjádřená v technických jednotkách (u tuny s přesností na tři desetinná místa).
(2) Překročení limitu nafty motorové a topné lze u téže organizace vyrovnat úsporou limitu automobilového benzínu ve stejné hmotnosti a naopak.
(3) Sazba dodatkového odvodu je u
 
a)
automobilového benzínu za 1 litr Kčs
25, 50
b)
nafty motorové a topné za 1 litr Kčs
16, 50
c)
petroleje za tunu Kčs
18 750, 00
(4) Organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem,3) provádějí dodatkový odvod v poloviční sazbě.
§ 3
Zdroj úhrady dodatkového odvodu
(1) Organizace, s výjimkou organizací uvedených v odstavci 3, provádějí dodatkový odvod ze zisku; dodatkový odvod provádějí i organizace vykazující ztrátu.
(2) U organizací, jejich vztah ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem,3) se provádí dodatkový odvod k rozdělení zisku jen pokud tím nedojde ke zhoršení závazného finančního vztahu organizace ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru;4) jinak se provádí dodatkový odvod ze zdrojů určených na příděly fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu odměn.
(3) Rozpočtové organizace hradí dodatkový odvod z rozpočtových výdajů na příslušné ropné výrobky v roce následujícím po roce, v němž překročily limit. Příspěvkové organizace hradí dodatkový odvod na vrub příspěvku roku následujícího po roce, v němž