Input:

73/1966 Sb., Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, platné do 31.12.1976 Archiv

č. 73/1966 Sb.
[zrušeno č. 95/1976 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky
ze dne 10. září 1966
o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem financí stanoví podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:
§ 1
(1) Socialistické organizace1) sledují základní prostředky2) v národohospodářské evidenci
a) na prvních dvou třídících stupních podle číselných znaků a názvů obsažených v příloze této vyhlášky,
b) na dalších třídících stupních v rozsahu a podle číselných znaků a názvů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborových číselníků průmyslových výrobků3) a jednotné klasifikace stavebních objektů.4)
(2) Ústřední orgány mohou v dohodě s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky stanovit pro podřízené socialistické organizace jiný způsob třídění než uvedený v odst. 1 písm. b).
§ 2
(1) Zrušuje se vyhláška Státního úřadu statistického č. 45/1961 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci.
(2) Podle vyhlášky Státního úřadu statistického č. 45/1961 Sb. mohou však socialistické organizace nejdéle do 1. ledna 1969 sledovat v národohospodářské evidenci základní prostředky, které mají ve správě k 1. lednu 1967; v tomto případě použijí pro sestavování výkazů o základních prostředcích převodníku mezi tříděním podle vyhlášky č. 45/1961 Sb. a tříděním podle § 1 odst. 1 písm. a), který vydá Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.
 
Ministr-předseda:
Majling v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 73/1966 Sb.
Jednotné třídění základních prostředků
Třída 1 Budovy (včetně příslušenství)
obory:
1 801 Budovy občanské výstavby mimo halové objekty
1 802 Halové objekty občanské výstavby
1 803 Budovy pro bydlení
1 811 Pozemní halové objekty
1 812 Budovy pro výrobu a služby - mimo haly
Třída 2 Stavby (včetně staveb rozvodných)
obory:
2 813 Věže a stožáry
2 814 Čistírny odpadních vod (mimo budovy), vodojemy, zásobníky
2 815 Zvláštní pozemní objekty
2 816 Žárotechnické objekty (stavební části)
2 821 Mosty
2 822 Pozemní objekty (mimo důlní)
2 823 Plochy a úpravy území
2 824 Železnice
2 825 Podzemní objekty (mimo důlní)
2 826 Důlní podzemní objekty
2 827 Podzemní vedení (inženýrské sítě)
2 828 Nadzemní vedení
2 831 Zemědělské a lesnickotechnické meliorace
2 832 Hráze a objekty na tocích
2 833 Úpravy ve zdrži, úpravy toků a kanály
Třída 3 Energetické a hnací stroje a zařízení
obory:
3 354 Silové kondenzátory
3 356 Výkonové měniče (usměrňovače)
3 357 Rozvaděče
3 359 Elektromotory
3 361 Točivé stroje pro výrobu elektřiny
3 362 Průmyslové transformátory vč. reaktorů a tlumivek
3 364 Měnírenské jednotky
3 365 Blokové a stožárové transformovny
3 366 Elektrická soustrojí, jednokotvové měniče a indukční regulátory
3 426 Čerpadla
3 427 Objemové kompresory a vývěvy
3 428 Turbokompresory
3 429 Vzduchotechnická zařízení
3 432 Chladící a mrazící zařízení
3 436 Zařízení pro úpravu