Input:

70/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 70/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
ruší část třetí
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část dvacátou první
93/2009 Sb.
(k 14.4.2009)
ruší část sedmnáctou
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část sedmou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část osmou
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
ruší část třináctou
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou druhou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší část jedenáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se za slova „a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ vkládají slova „a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.
2. V § 6 odst. 1 se slova „a koordinuje vnější ekonomické vztahy“ nahrazují slovy „ , koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim“.
3. V § 15 odst. 3 se slova „Českou zemědělskou“ nahrazují slovy „Státní zemědělskou“.
4. Na konci § 20 se doplňují slova „a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. II
V § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova „finančně-analytické“ zrušují a slovo „zákona“ nahrazuje slovy „právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti