Input:

7/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 7/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 541/2020 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. i) se za slova „pro jejich využití“ vkládají slova „na zemědělském půdním fondu,“.
2. V § 2 odst. 3 se za slova „stanoví vyhláškou“ vkládají slova „podrobnosti nakládání a“.
3. V § 7 odst. 6 a 7 větě první se za slova „odbornou způsobilost“ vkládají slova „nebo jejíž odborná způsobilost byla uznána podle zvláštního právního předpisu13a“.
Poznámka pod čarou č. 13a) zní:


„13aZákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 7 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:
„(10) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 2, pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 2 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.
(11) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 10 písm. a) a b) je tato osoba povinna předložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činností vyjmenovaných v odstavci 2. Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 12.
5. V § 16 odst. 4 větě poslední se slova „ , s výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j)“.
6. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (například k terénním úpravám, rekultivacím).“.
7. V § 25 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) elektrická a elektronická zařízení.“.
8. V § 26 písm. d) se slova „zařízením, která mohou obsahovat PCB“ nahrazují slovy „zařízeními, která mohou obsahovat PCB a podléhajícími evidenci“.
9. V § 27 odst. 1 se za slova „zařízení obsahujících PCB“ vkládají slova „a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci“ a na konci věty první se tečka zrušuje a doplňují se slova „ , pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB.“.
10. V § 36 písm. e) a f), v § 37 odst. 7 písm. a) a v § 37e odst. 3 se slovo „součástí“ nahrazuje slovem „částí“,