Input:

693/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 693/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb. a zákona č. 558/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 57 odst. 6 věta první včetně poznámek pod čarou č. 41), 42) a 43) zní: „Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o prodeji výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele,41popřípadě výpisem z obchodního rejstříku, a dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů,42jde-li o zemědělskou půdu, a dokladem o výměře lesních pozemků z katastru nemovitostí,43jde-li o lesní pozemky, na nichž poplatník hospodaří na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu.


41§ 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
Čl. II bod 1 zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
42§ 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
43Zákon