Input:

69/2006 Sb., Zákon o provádění mezinárodních sankcí, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 69/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2006
o provádění mezinárodních sankcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 14 odst. 3 a 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 20 mění odst. 7 a ruší odst. 8
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 15 odst. 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 10 odst. 3
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 9 odst. 1 písm. c)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9 odst. 1 písm. c)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 10 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15 odst. 1 a ustanovení části páté
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) některé povinnosti fyzických a právnických osob při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Dále zákon upravuje některé povinnosti fyzických a právnických osob při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě členství v Organizaci spojených národů.
Vymezení pojmů
§ 2
Mezinárodními sankcemi se pro účely tohoto zákona rozumí příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, pokud vyplývá
a) z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti“), přijatých podle článku 41 Charty Organizace spojených národů,
b) ze společných postojů, společných akcí nebo jiných opatření přijatých na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo
c) z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, kterými se provádí společný postoj nebo společná akce přijatá podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice.
§ 3
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) územím, na které se vztahují mezinárodní sankce, určité území plně nebo částečně ovládané subjektem nebo státem, na který se vztahují mezinárodní sankce, včetně vzdušného prostoru a pobřežních vod;
b) subjektem, na který se vztahují mezinárodní sankce, ten, proti komu jsou namířeny sankce uvedené v dokumentu podle § 2;
c) osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce,
1. stát, na který se vztahují mezinárodní sankce,
2. občan státu, na který se vztahují mezinárodní sankce,
3. příslušník nebo představitel subjektu, na který se vztahují mezinárodní sankce,
4. jiná fyzická osoba obvykle se zdržující na území, na které se vztahují mezinárodní sankce, s výjimkou státních občanů České republiky,
5. právnická osoba se sídlem na území, na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo
6. osoba uvedená v seznamech vydávaných sankčními výbory Rady bezpečnosti nebo v dokumentech orgánů Evropské unie uvedených v § 2 písm. b) nebo c);
d) českou osobou
1. Česká republika,
2. státní občan České republiky,
3. jiná fyzická osoba než občan České republiky, obvykle se zdržující na území České republiky,
4. jiná fyzická osoba oprávněná k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území České republiky2) , nebo
5. právnická osoba se sídlem na území České republiky, včetně územních samosprávných celků3) ;
e) obvyklým zdržováním se na určitém území pobývání na tomto území po dobu alespoň 183 dnů v jednom kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu;
f) majetkem, na který se vztahují