Input:

68/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 68/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. února 2006,
kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 6a písm. a) bodu 7 se čárka za slovy „datum narození“ nahrazuje středníkem a doplňují se slova „tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,“.
2. V § 7 písm. c) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:
„6. rodná čísla otce a matky7a; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě