Input:

68/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele Garance

č. 68/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. února 2000,
kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, se mění takto:
1. § 1 zní:
㤠1
Tento zákon upravuje ochranu chmele a chmelové sadby stanovením chmelařských oblastí a chmelařských poloh a stanovením podmínek pro zajištění pravosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a chmelových produktů a pro zamezení falšování při jejich úpravách. Dále upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.“.
2. V § 2 písmena a) a b) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) znějí:
„a) chmelem plodenství samičích rostlin chmele otáčivého (Humulus lupulus L.),
b) podnikatelem s chmelem podnikatel1pěstující chmelovou sadbu a chmelové rostliny nebo ošetřující chmel a upravující nebo vyrábějící chmelové produkty anebo dovážející nebo uvádějící do oběhu2chmelovou sadbu nebo chmelové produkty.


1§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2§ 2 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.“.
3. V § 2 písmena d) až h) znějí:
„d) neupraveným chmelem chmel prvně usušený a prvně balený,
e) upraveným chmelem chmel, který prošel konečným sušením a konečným balením,
f) partií chmele počet obalů s chmelem nebo chmelovými produkty majícími stejné vlastnosti a podané k označení nebo ověření jedním podnikatelem,
g) označováním uvedení údajů stanovených tímto zákonem na obalu chmele a opatřeného příslušným dokladem,
h) ověřováním uvedení údajů o původu chmele stanoveným tímto zákonem na obalu, včetně vydání ověřovací listiny obsahující rovněž údaje o hmotnosti, které provede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3(dále jen „Ústav“),“.
4. V § 2 písm. i) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až u), která znějí:
„j) izomerizací fyzikálně chemická úprava zvyšující rozpustnost hořkých látek v chmelových produktech,
k) chmelovými produkty chmelový prášek s vyšším obsahem lupulinu, chmelový extrakt, izomerizovaný chmelový prášek, izomerizovaný chmelový extrakt, nový izomerizovaný produkt a smíšený chmelový produkt,
l) chmelovým práškem produkt získaný mletím chmele obsahujícího všechny přirozené části, který byl případně návazně upraven mechanicky do formy granulí,
m) chmelovým práškem s vyšším obsahem lupulinu produkt získaný mletím chmele, ze kterého byly mechanicky odděleny části krycích listenů, listů a řapíků,
n) chmelovým extraktem koncentrovaný produkt získaný působením rozpouštědla na chmel nebo chmelový prášek,
o) smíšeným chmelovým produktem produkt vzniklý smíšením dvou či více chmelových produktů uvedených pod písmeny l), m) a n),
p) izomerizovaným chmelovým práškem chmelový prášek, ve kterém alfa kyseliny byly téměř úplně izomerizovány,
r) novým izomerizovaným chmelovým produktem chmelový produkt, ve kterém byly alfa kyseliny téměř úplně izomerizovány a kde i ostatní složky produktu byly změněny proti původní surovině nebo kde byly úmyslně vyloučeny z konečného produktu,
s) zaplombováním nebo zapečetěním obalu uzavření obalu a jeho