Input:

66/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 66/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).
2. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:
„(6) V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti Regionální rady hlavní město Praha v přenesené působnosti6g, které je řídícím orgánem operačních programů pro region soudržnosti Praha.


6gZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 16e se doplňuje