Input:

66/1965 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce, platné do 30.6.1975 Archiv

č. 66/1965 Sb.
[zrušeno č. 20/1975 Sb.]
Vládní nařízení
ze dne 23. června 1965,
kterým se provádí zákoník práce
Vláda Československé socialistické republiky vydává na návrh Ústřední rady odborů k provedení zákoníku práce č. 65/1965 Sb. (dále jen „zákoník“) toto nařízení:
Vznik, změny a skončení pracovního poměru
Záznamy o pracovních vztazích v občanských průkazech
§ 1
(1) Vznik a skončení pracovního (učebního) poměru, popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu se zaznamenávají v občanských průkazech. Tyto záznamy jsou povinny provádět organizace.
(2) Pracovník je povinen předložit organizaci svůj občanský průkaz k záznamu údajů uvedených v předchozím odstavci.
(3) V občanských průkazech se nezaznamenává vznik a skončení pracovního poměru
a) vedlejšího (§ 70 zákoníku),
b) sjednaného na dobu přechodné potřeby nepřesahující šest pracovních dnů,
c) sjednaného k výpomoci organizované národním výborem nebo společenskou organizací pro zemědělské špičkové nebo podobné krátkodobé práce,
d) sjednaného pracovníkem, kterého organizace, u níž je v pracovním nebo členském poměru, dočasně uvolnila pro výkon práce v jiné organizaci,
e) sjednaného studentem v denním studiu,
f) sjednaného mezi občany.
§ 2
Pracovník prokazuje při vstupu do pracovního poměru záznamem v občanském průkaze skončení svého předchozího pracovního poměru, popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu (§ 25 zákoníku).
§ 3
Nemá-li pracovník v občanském průkazu dosud žádný záznam o pracovních vztazích uvedených v předchozím ustanovení nebo uplynulo-li od jejich skončení více než šest týdnů, je povinen prokázat organizaci, která ho přijímá do pracovního vztahu, svou dosavadní činnost potvrzením místního národního výboru. Tohoto potvrzení není třeba, jde-li o přijetí
a) pracovníka po skončení školní docházky nebo studia,
b) studenta v denním studiu,
c) poživatele stavebního nebo invalidního důchodu,
d) pracovníka na dobu přechodné potřeby nepřesahující šest pracovních dnů,
e) pracovníka k výpomoci organizované národním výborem nebo společenskou organizací pro zemědělské špičkové nebo podobné krátkodobé práce,
f) pracovníka v případech stanovených okresním národním výborem.
§ 4
(1) Státní plánovací komise může stanovit v dohodě s ministerstvem vnitra a s Ústřední radou odborů, které další skutečnosti týkající se pracovních poměrů a členských poměrů k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu se zaznamenávají do občanských průkazů, jakož i podrobnosti o provádění záznamů.
(2) Podmínky, za kterých smí jednotné zemědělské družstvo přijmout občana za člena družstva před zánikem jeho členství v jiném jednotném zemědělském družstvu nebo jeho pracovního poměru, upravují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev.
§ 5
Přeložení
Učitelé, vychovatelé, pracovníci zajišťující provoz dopravy a spojů a zdravotničtí pracovníci, pokud se organizace s nimi nedohodne jinak, mohou být přeloženi do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, v rámci téže organizace i na dobu přesahující 90 dnů v kalendářním roce, nejdéle však na jeden rok,