Input:

64/1986 Sb., Zákon České národní rady o České obchodní inspekci, ve znění účinném k 1.7.2020 Garance

č. 64/1986 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1986
o České obchodní inspekci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
240/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 425/1992 Sb.
 
 
22/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
110/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
189/1999 Sb.
(k 1.11.1999)
mění
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění
145/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění (20 novelizačních bodů)
102/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
v § 2 doplňuje písm. g), v § 13 doplňuje v odst. 1 slova v písm. b), v § 13 doplňuje odst. 5
321/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
doplňuje slova v § 2 odst. 1, a písm. h) v § 2 odst. 2
205/2002 Sb.
(k 1.10.2002)
mění v § 2 odst. 2 písm. e), doplňuje slova v § 7a
205/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 2 odst. 2 písm. e)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 7 a § 7a
439/2003 Sb.
(k 19.12.2003)
mění § 2, § 7b, § 9
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 12 odst. 5 nahrazuje slova
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
mění v § 2 odst. 1
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá v § 3 písm. g) a § 7c; mění § 7 odst. 2
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 5
490/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší § 7a
145/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 2 písm. f)
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 2 odst. 2, § 3 písm. e), § 4 odst. 1 písm. d) a e), § 6 odst. 3, § 9 odst. 1; ruší § 5a
219/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 7b odst. 9
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 12 odst. 5 - změna již provedena zák. č. 281/2009 Sb.
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 3; vkládá nový § 2a
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 2a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 3 písm. g), § 4, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5, § 9, § 12; ruší § 6
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 2
378/2015 Sb.
(k 28.12.2015)
mění, celkem k datu 22 novelizačních bodů
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
vkládá v § 1 nový odst. 5
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 2
452/2016 Sb.
(k 13.1.2017)
mění § 2
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 2a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9 a § 12
264/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 2 a ruší § 7c
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.
(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí zákonem o státní službě. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.
(3) Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě.
(4) Česká obchodní inspekce je organizační složkou státu3g) a je účetní jednotkou8) .
(5) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát; v případech, kdy v prvním stupni rozhodl inspektorát podle věty první, je ústřední inspektorát příslušný též k vedení přezkumného řízení.
(6) Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů7) .
§ 2
Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu9) , pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis10) stanoví.
§ 2a
(zrušen zák. č. 264/2017 Sb. k 1.11.2017)
§ 3
(1) Česká obchodní inspekce dále
a) ukládá pokuty a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu10) ,
b) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a zveřejňuje výsledky kontroly s cílem předcházet porušování právních předpisů,
c) provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení pro účely kontroly; provedení těchto rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení jen tehdy, byly-li rozborem zjištěny vlastnosti výrobků, které neodpovídají právnímu předpisu nebo jsou v rozporu s deklarací o vlastnostech výrobků uvedených zejména v prohlášení nebo v obchodním sdělení.
(2) Analýzu vzorků vybraných