Input:

635/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, ve znění účinném k 19.9.2016 Garance

č. 635/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sedmou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 85/1994 Sb.
Čl. I
V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se článek VII a příloha k zákonu č. 85/1994 Sb. zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o telekomunikacích
Čl. II
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 82 se doplňují odstavce 12 a 13, které znějí:
„(12) Účastník veřejné telekomunikační služby je povinen zaplatit za podání námitky proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny za poskytnutou veřejnou telekomunikační službu jednorázový poplatek.
(13) Vláda nařízením stanoví výši poplatku.“.
2. V § 101 odst. 1 písm. b) se slova „66 a 75“ nahrazují slovy „66, 75 a 82“.
3. V § 109 odst. 1 se slova „a § 75 odst. 2“ nahrazují slovy „ , § 75 odst. 2 a § 82 odst. 13“.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 297/2016 Sb. k 19.9.2016)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. IV
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , pokud není dále stanoveno jinak“.
2. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Správní poplatek za vydané povolení k provozování výherních hracích přístrojů, vybraný obecním úřadem, je příjmem rozpočtu obce ve výši 50 %; zbývající část tohoto správního poplatku odvede obecní úřad na účet státního rozpočtu, spravovaný územním finančním orgánem místně příslušným podle sídla obecního úřadu, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž vydané povolení nabylo právní moci. Obecní úřad současně zašle územnímu finančnímu orgánu kopii povolení s vyznačením data, v němž nabylo právní moci.“.

Dosavadní odstavce 2 až