Input:

63/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 63/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2022,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. a vyhlášky č. 160/2019 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 části II. písm. d) se slovo „územním” nahrazuje slovy „územně správním”.
2. V příloze č. 1 části II. písm. s) se slova „a stanovení obcí s rozšířenou působností” zrušují.
3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Daně, poplatky a jiná peněžitá plnění a hazardní hry požadovaný rozsah znalostí zní:
 
„Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
a) zákon o místních poplatcích,
b) zákon o soudních poplatcích mimo přílohu,
c) zákon o dani z nemovitých věcí,
d) zákon o daních z příjmů,
e) zákon o ochraně spotřebitele v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
f) zákon o dani silniční,
g) zákon o regulaci reklamy v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
h) zákon o spotřebních daních,
i) zákon o dani z přidané hodnoty,
j) zákon o správních poplatcích mimo přílohu,
k) zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v rozsahu ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv a dani z elektřiny,
l) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
m) daňový řád,
n) zákon o Finanční správě České republiky,
o) zákon o Celní správě České republiky,
p) zákon o hazardních hrách,
q) zákon o dani z hazardních her.”
4. V příloze č. 2 u oborů státní služby Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím až Ekonomická ochrana státu požadovaný rozsah znalostí zní:
 
„Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
a) Smlouva o Evropské unii,
b) Smlouva o fungování Evropské unie,
c) Smlouva zakládající Evropský mechanismus stability,
d) Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii,
e) jednací řád Rady Evropské unie,
f) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
g) zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,
h) rozpočtová pravidla,
i) všeobecný přehled o systému mezinárodních organizací a členství České republiky v hlavních mezinárodních organizacích,
j) všeobecný přehled o zahraniční pomoci, finančních mechanismech a znalost finančního a projektového managementu,
k) všeobecný přehled o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce (zejména Evropská unie, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj),
l) všeobecný přehled o problematice podpory financování vývozu (Konsensus Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, činnost České exportní banky, a. s., činnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s.),
m) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv