Input:

626/2004 Sb., Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, ve znění účinném k 24.4.2019 Garance

č. 626/2004 Sb., Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část devátou
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část desátou
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část osmou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců
Čl. I
Zákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, ve znění zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „léta 2004, 2005 a 2006” nahrazují slovy „rok 2004” a slova „dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006” se nahrazují slovy „dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004”.
2. V nadpisu části první se slova „léta 2004, 2005 a 2006” nahrazují slovy „rok 2004” a slova „dalších platů za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006” se nahrazují slovy „dalšího platu za první pololetí roku 2004”.
3. V § 1 se na konci písmene n) vkládá čárka a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o)  předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže”.
4. V § 1 se slova „v letech 2004, 2005 a 2006” nahrazují slovy „v roce 2004”.
5. V § 2 se slova „a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006” nahrazují slovy „pololetí roku 2004”.
6. V § 3 se číslo „2006” nahrazuje číslem „2004”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. II
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
2. V § 2 odst. 2 se slova „a další plat” zrušují.
3. V § 3 odst. 4 se číslo „2007” nahrazuje číslem „2005”, číslo „2006” se nahrazuje číslem „2004”, číslo „2004” se nahrazuje číslem „2002” a číslo „2005” se nahrazuje číslem „2003”.
4. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 8 se v nadpisu slova „a další plat” zrušují.
6. V § 8 odst. 1 větě první se číslo „1,00” nahrazuje číslem „1,08”.
7. V § 8 odst. 1 písm. a) se číslo „0,10” nahrazuje číslem „0,11”.
8. V § 8