Input:

625/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 625/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2006,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 146 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, odstavec 1 včetně nové poznámky pod čarou č. 50a zní:
„(1)  Kancelář Senátu zřízená podle zvláštního zákona50plní úkoly spojené
a)  s odborným,