Input:

624/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 624/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2006,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo jako jejich součásti“.
2. V § 8 odst. 7 se za slova „organizační složka státu“ vkládají slova „nebo její součást“.
3. Nadpis § 8a zní: „Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti“.
4. V § 8a odst. 1 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „nebo její součásti“.
5. V § 8a odst. 2 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „nebo její součásti“.
6. V § 152 odst. 4 se za slova „organizační složce státu“ vkládají slova „nebo její součásti“.
7. V § 166 odst. 1 se za slova „vedoucí organizační složky státu“ vkládají slova „nebo její součásti“, za slova „organizační složka státu“ se vkládají slova „nebo její součásti“ a za slova „vedoucím organizační složky státu“ se vkládají slova „nebo její součásti“.
8. V § 166 odst. 2 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „nebo její součásti“.
9. V § 166 odst. 4 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „nebo její součásti“.
10. V § 166 odst. 5 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „nebo její součásti“.
Čl. II
Přechodné ustanovení k článku I
Školy a školská zařízení zřízená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako součásti organizační složky státu jsou školami a školskými zařízeními podle školského zákona a budou zapsány do školského rejstříku nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jejich zřizovatelé doloží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy údaje a doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), písm. i) až l) první části věty, a písm. o) školského zákona nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. III
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 320/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slova „jiné příjmy“ vkládají slova „nebo jiné příspěvky než uvedené