Input:

62/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 62/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2002,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 250/2016 Sb. k 1.7.2017)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: „O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, rozhoduje policista; vozidlo