Input:

61/1977 Sb., Zákon o lesích, platné do 31.12.1995 Archiv

č. 61/1977 Sb.
[zrušeno č. 289/1995 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26.října 1977
o lesích
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Lesy jsou z největších bohatství naší vlasti, jsou jednou ze základních složek životního prostředí a poskytují trvalý zdroj dřeva pro národní hospodářství. Lesy ovlivňují a zlepšují podnebí, vodní a půdní poměry, vytvářejí přirozené prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů i jejich společenstev, uchovávají přírodní krásy a jsou též zdrojem zdraví a osvěžení obyvatelstva. Pro všechny tyto funkce lesů (dále jen „funkce lesů“) je nezbytné chránit lesní fond, který tvoří pozemky náležející do lesního půdního fondu a lesní dřeviny na nich; zároveň je třeba soustavně a plánovitě pečovat o zvelebování lesů, hospodařit v nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a socialistické ekonomiky.
ČÁST DRUHÁ
LESNÍ PŮDNÍ FOND A JEHO OCHRANA
Oddíl 1
Lesní půdní fond
§ 2
Vymezení lesního půdního fondu
(1) Lesní půdní fond tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (dále jen „lesní pozemky“). Lesními pozemky jsou:
a) pozemky porostlé lesními dřevinami, které slouží k plnění funkcí lesů (dále jen „lesní porosty“), a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny za účelem obnovy nebo za účelem zřízení lesních školek, popřípadě lesních semenných plantáží,
b) pozemky bez lesních porostů, které slouží lesnímu hospodářství a jsou pro ně nepostradatelné (rozdělovací průseky, lesní cesty, plochy horních lesních skladů apod.),
c) pozemky nad horní hranicí stromové vegetace ve vysokohorských oblastech s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací.
(2) Orgán státní správy lesního hospodářství může za lesní pozemky prohlásit:
a) pozemky, které je možno nejhospodárněji využít k zalesnění,
b) pozemky, které mají být zalesněny zejména z důvodů vodohospodářských, půdoochranných, zdravotních, rekreačních a estetických,
c) nezalesněné pozemky uvnitř lesů, které slouží nebo mají sloužit k plnění funkcí lesů, zejména při tvorbě a ochraně přírodního prostředí.
(3) V pochybnostech, zda jde o pozemek náležející do lesního půdního fondu podle odstavce 1, rozhoduje orgán státní správy lesního hospodářství.
(4) Lesními pozemky nejsou ani za ně nemohou být prohlášeny pozemky, pokud jsou součástí zemědělského půdního fondu.1)
§ 3
Evidence lesního půdního fondu
(1) Správce, vlastník nebo uživatel lesních pozemků (dále jen „uživatel lesních pozemků“) je povinen oznámit každou změnu ve správě (vlastnictví, užívání) lesních pozemků orgánu státní správy lesního hospodářství, a jde-li o lesní pozemky v odborné správě, též organizaci vykonávající odbornou správu lesů.
(2) Socialistické organizace, které jsou uživateli lesních pozemků, jsou povinny ve spolupráci s orgány geodézie a kartografie vést vlastní (podnikovou) evidenci těchto pozemků.
(3) Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství České socialistické republiky a ústřední orgán státní správy lesního hospodářství Slovenské socialistické republiky (dále jen „ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky“) po dohodě s příslušnými orgány státní správy