Input:

60/2000 Sb., Zákon o ochraně olympijských symbolik Garance

č. 60/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. února 2000
o ochraně olympijských symbolik
V zájmu posílení myšlenky a ducha olympijského hnutí jako prostředku mírového dorozumění a spolupráce mezi národy, úlohy mezinárodních a národních olympijských výborů jakožto řídících orgánů tohoto hnutí a k zabezpečení závazků z toho vyplývajících usnesl se Parlament na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a ochranou před jeho zneužitím; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů.1)
§ 2
Olympijská symbolika
(1) Olympijská symbolika jsou
a) olympijský symbol,
b) olympijská vlajka,
c) olympijské heslo,
d) olympijský oheň,
e) olympijská pochodeň,
f) olympijská hymna,
g) olympijské emblémy,
h) výrazy „olympijský“ a „olympiáda“,

(dále jen „olympijská symbolika“).
(2) Olympijská symbolika jsou registrována podle platných právních předpisů a mezinárodních dohod na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána.2)
§ 3
Užívání olympijských symbolik
(1) Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím nejsou dotčena ustanovení části třetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor.
(2) Zákaz užívání podle předchozího odstavce se rovněž vztahuje na jakékoliv označení, které tvoří nebo obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část.
§ 4
Řešení sporů
Spory týkající se práv a povinností upravených tímto zákonem rozhoduje příslušný soud.3) Český olympijský výbor nebo oprávněná osoba se může rovněž