Input:

590/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2015 Garance

č. 590/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší čl. VI
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší čl. III a IV
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší čl. II
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší čl. V
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádějí sociálního zabezpečení se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za slova „působnost orgánů státní správy České republiky v sociálním zabezpečení“ vkládají slova „a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“, a na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova „včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.
2. V § 4 odst. 2 se slova „posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, s výjimkou rozhodnutí podle § 8a odst. 4“.
3. § 5 písm. b) zní:
„b) vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona,“30)
4. V § 6 odst. 4 písm. a) č. 6 se vypouštějí slova „včetně lázeňské péče“.
5. § 6 odst. 4 písm. a) č. 7 zní:
„7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení,“.
6. V § 6 odst. 4 písm. a) č. 10 se vypouštějí slova „a penále“.
7. V § 6 odst. 4 písm. a) se připojuje nové č. 20, které zní:
„20. o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech stanovených tímto zákonem.“.
8. V § 6 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) poskytují nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství studentům vysokých škol a žákům středních škol v případech stanovených předpisy o nemocenském pojištění,31a zařizují jejich výplatu,“.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena e) až p).
9. V § 6 odst. 4 písm. g) se na konci připojují tato slova: „a poskytují těmto občanům dávky nemocenského pojištění po skončení jejich nemocenského pojištění v případech, kdy jsou ještě oprávněni uplatnit nárok na ně, a jejich rodinným příslušníkům, a zařizují jejich výplatu,“.
10. V § 6 odst. 4 písm. k) se na konci připojují tato slova: „a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí,“.
11. V § 6 odst. 4 písm. o) č. 1 se za slovo „organizací“ vkládají slova „(malých organizací)“.
12. V § 6 odst. 4 písm. p) se na konci připojují tato slova: „občanů narozených do 31. prosince 1968.“.
13. V § 6 odst. 4 se za písmeno p) doplňují písmena q) až t), která znějí:
„q) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§8a se zřetelem k účelnému vynakládání prostředků na sociální zabezpečení též kontrolují lékařské podklady pro rozhodování o nároku a výši dávek nemocenského pojištění (§ 8a) a dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany (§ 8b),
r) vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona,32