Input:

58/2000 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 Garance

č. 58/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. března 2000
o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2000 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 592 156 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 627 336 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 35 180 000 000 Kč; k jeho úhradě budou vydány státní dluhopisy podle zvláštního právního předpisu.
(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.
(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.
(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.
(5) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 14 065 700 000 Kč uvedenými v příloze č. 5.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 731 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.
(7) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.
(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 2 430 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 9 984 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.
§ 2
(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 5) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen „příspěvek na výkon státní správy“).
(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.
§ 3
(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.
(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 až 1999, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1999, byly použity v roce 2000 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 1999.
§ 4
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
 
Příloha č. 1 k zákonu č. 58/2000 Sb.
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO