Input:

58/1998 Sb., Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, platné do 31.12.2001 Archiv

č. 58/1998 Sb.
[zrušeno č. 254/2001 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. března 1998
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Poplatky za vypouštění odpadních vod
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody1) do vod povrchových (dále jen „znečišťovatel“), je za podmínek stanovených v tomto zákoně povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod (dále jen „poplatky“).
(2) Placení poplatků nenahrazuje povolení k vypouštění odpadních vod.2)
§ 2
Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod
(1) Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen platit, jestliže jím vypouštěné odpadní vody obsahují znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 (dále jen „ukazatele znečištění“) a překročí v příslušném ukazateli znečištění zároveň hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. Hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění a sazby poplatku členěné podle jednotlivých ukazatelů znečištění jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2) Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod se rovná součtu dílčích částek vypočtených podle jednotlivých ukazatelů znečištění jako násobek sazby poplatku a celkového množství znečištění za kalendářní rok. Celkové množství znečištění se zjistí vynásobením průměrné roční koncentrace znečištění u příslušného ukazatele znečištění ročním objemem vypouštěných odpadních vod.
(3) Sazba pro zpoplatnění u ukazatele znečištění „organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku“ se použije podle odpovídajícího druhu odpadních vod. Sazba pro zpoplatnění u ukazatele znečištění „amoniakální dusík“ se použije do roku 2000 včetně a od roku 2001 se použije sazba u ukazatele znečištění „celkový anorganický dusík“. Poplatky za vypouštěné znečištění v ukazateli adsorbovatelné organické halogeny (AOX) se platí od 1. ledna 2001.
(4) Znečišťovatel může pro účely výpočtu poplatku odečíst množství znečištění obsažené v jím odebrané3) vodě od zjištěného celkového množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. Odečtené množství znečištění odebrané vody doloží údaji o koncentracích znečištění v odebrané vodě podle příslušných ukazatelů znečištění a údajem o jejím odebraném množství v roce, za který je poplatek vypočítáván.
§ 3
Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod
(1) Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových je znečišťovatel povinen platit, jestliže objem jím vypouštěných odpadních vod překročí za kalendářní rok 30 000 m3 a současně mu vznikla za týž kalendářní rok povinnost platit poplatek za jejich znečištění podle § 2.
(2) Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod se vypočte vynásobením celkového objemu vypouštěných odpadních vod sazbou 0,1 Kč za 1 m3.
§ 4
Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod
(1) Pro účel stanovení výše poplatků je znečišťovatel, kterému vznikla poplatková povinnost podle tohoto zákona, povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v příslušných ukazatelích, měřit objem vypouštěných