Input:

57/2006 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění účinném k 1.12.2018 Garance

č. 57/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. února 2006
o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
ruší část sedmou
93/2009 Sb.
(k 14.4.2009)
ruší část dvacátou sedmou
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část čtvrtou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části jedenáctou, část dvacátou třetí a třicátou třetí
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou šestou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší části sedmnáctou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší části devatenáctou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třináctou
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší část desátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se bod 8 zrušuje.
Dosavadní body 9 až 12 se označují jako body 8 až 11.
2. V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
3. V § 4 odst. 1 se slova „s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry“ nahrazují slovy „a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky“ a slova „pro věci pojišťoven, penzijních fondů“ se nahrazují slovy „příspěvek ke stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. II
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „Komisi pro cenné papíry“ nahrazují slovy „dohledu v oblasti kapitálového trhu“.
2. Nadpis části první zní: „DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU “.
3. Nadpis hlavy první zní: „PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU“.
4. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým