Input:

57/1981 Sb., Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 57/1981 Sb.
[zrušeno č. 513/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 27. dubna 1981,
o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 22 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen „zákon“):
Udělování, změna a odnímání povolení
§ 1
(1) Ministerstvo kultury České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo kultury“) v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělí povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb (dále jen „služby“),1) jestliže poskytování služeb
a) je v souladu s kulturně politickými zájmy a potřebami národního hospodářství státu,
b) není dosud zabezpečeno jiným způsobem a činnost při poskytování služeb má být podle údajů žadatele2) prováděna formou, která odpovídá účelu poskytování těchto služeb,
c) pro něž se povolení žádá, nepovede k neúčelnému organizačnímu uspořádání služeb stejného nebo obdobného druhu.
(2) V žádosti o udělení povolení je žadatel povinen uvést zejména
a) název (jméno), sídlo (bydliště) a předmět činnosti,
b) přesné vymezení předmětu, rozsahu a způsobu poskytování služeb,
c) koncepci poskytování služeb , jakož i předpokládané hospodářské výsledky za první rok činnosti,
d) způsob organizačního, personálního, věcného a finančního zabezpečení služeb, popřípadě požadavky na devizový plán.
(3) Žádost, která nemá stanovené náležitosti a která nebude v určené lhůtě doplněna, ministerstvo kultury odmítne.
§ 2
(1) Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení změnit, nastanou-li změny v podmínkách, za nichž bylo povolení uděleno, nebo nebyly-li ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole poskytovaných služeb.
(2) Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejmout, jestliže osoba mající povolení k poskytování služeb
a) poruší při své činnosti obecně závazné