Input:

563/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství Archiv

č. 563/2006 Sb.
[zrušeno č. 242/2016 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2006,
kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, se mění takto:
1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:
㤠2
V dokladu pro statistické účely se uvádějí údaje stanovené v příloze č. 1, i když nedosahují statistický práh3. Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz určený podle přímo použitelného předpisu Společenství4k výpočtu celní hodnoty.


3Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.
4Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.“.
2. V § 5 odst. 3 se ve třetí větě slova „jeho vyhotovení“ nahrazují slovy „ukončení lhůty k jeho předání celnímu úřadu“.
3. V příloze č. 1 bod 1 zní:
„1. Ze seznamu transakcí15se používají pouze kódy ze sloupce A.“.
4. V příloze č. 1 se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
„5. Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží.“.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 6 až 9.
5. V příloze č. 1 bod 7 zní:
„7. Ze seznamu transakcí15se používají pouze kódy ze sloupce A.“.
6. V příloze č. 1 se doplňuje bod 10, který zní:
„10. Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží.“.
7. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy.“.
8. V příloze č. 3 bodu 15 se věta první nahrazuje větou „Není-li zvláštním právním předpisem20stanovena doplňková měrná jednotka, uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech.“.
9. V příloze č. 3 bod 17 zní:
„17. Při odesílání podpoložek zboží, u kterých se vykazuje pouze množství v doplňkových měrných jednotkách, a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici „0“.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
10. V příloze č. 3 se na konci bodu 30 doplňuje věta, která zní: „Nejsou-li stát nebo území původu zboží