Input:

56/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 56/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb. a vyhlášky č. 362/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 na konci se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:
„(13) Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Zpravodajské služby8uvádějí utajované příjmy a výdaje9v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.


8§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.
9§ 20 zákona č. 153/1994 Sb., ve znění zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.
Bod 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.“.
2. V příloze v části A se za kapitolu 361 vkládá nová kapitola, která zní: „Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí“.
3. V příloze v části B se na konci náplně položky 1122 doplňují věty „Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.“.
4. V příloze v části B se na konci náplně položky 1123 doplňují věty „Kraj na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.“.
5. V příloze v části B se zrušuje náplň podseskupení položek 122 a 123.
6. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1221, která zní: „Příjmy z daně z minerálních olejů podle § 44 až 64 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1222, která zní: „Příjmy z daně z lihu podle § 66 až 79a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších