Input:

559/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 559/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o občanských průkazech
Čl. I
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména,“.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
„(5) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu3aobčana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.


3a§ 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.“.
3. V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) znějí:
„(1) Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu.
(2) Povinnými údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození, přičemž název místa a okresu narození se zapisuje podle aktuálního stavu3bv době podání žádosti o vydání občanského průkazu; u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze stát narození, místo a okres narození se u nich nezapisuje,
b) doba platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, koncovka rodného čísla3ca kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.


3bZákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
3c§ 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.
4. V § 3 odst. 3 se za slovo „jméno,“