Input:

559/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani Garance

č. 559/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 20. prosince 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 42 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:
1. Dosavadní text § 1 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
„(2) Společnými podniky s převážně zemědělskou výrobou jsou ty, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb. U společných podniků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr těchto předpokládaných tržeb v organizaci.“.
2. § 2 odst. 1 zní:
㤠2
(k § 13 zákona)
(1) Odpočitatelné minimum ze základu daně ze zisku [ § 13 odst. 2 písm. b)] se stanoví u organizací, popřípadě organizačních jednotek zařazených do produkčních ekonomických skupin (§ 6 odst. 2) jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1200,- Kčs s odchylkami stanovenými v