Input:

556/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 556/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona č. 424/1991 Sb.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 věta druhá zní: „Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50 000 Kč, uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy podle § 18 odst. 1.“.
2. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „(§ 18 odst. 1)“ nahrazují slovy „(§ 18 odst. 1 a 2)“.
3. V § 14 odst. 3 se slova „§ 18 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 a 2“.
4. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání,“.
5. § 17a se zrušuje.
6. V § 18 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 4) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3).
Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.
7. V § 18 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození nebo rodného čísla a adresy místa pobytu.“.
8. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, byla-li výroční finanční zpráva podána k doručení držiteli poštovní licence, popřípadě držiteli zvláštní poštovní licence nejpozději dne 1. dubna.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
9. V § 18 odstavec 3 zní:
„(3) Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok 50 000 Kč, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm. d) ověřenými kopiemi darovacích smluv, které musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu.“.
10. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle odstavců 1 a 3 a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle odstavce 4.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
11. V § 19a odst. 3 se slova „§ 18 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 3“.
12. V § 20 odstavec 3 zní:
„(3) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě (§ 18) úplnou výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 5).“.
13. V § 20 odstavec 5 zní:
„(5) Nárok na příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátní listině strany a hnutí nebo byl zvolen za