Input:

553/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony Garance

č. 553/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2005,
kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. I
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.


1 Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se osvědčení o kontrole dovozů ze třetích zemí dle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení, v platném znění.”.
2. § 2 zní:
㤠2
(1)  Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) je orgánem příslušným podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
(2)  Orgánem příslušným podle nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 je příslušný celní orgán.”.
3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 9 zní:
㤠3
Vymezení pojmů
(1)  V tomto zákoně se rozumí
a)  bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře2získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropských společenství3,
b)  biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropských společenství4, splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5,
c)  ostatním bioproduktem ekologické krmivo6nebo ekologický rozmnožovací materiál7,
d)  ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,
e)  osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický