Input:

552/1991 Sb., Zákon České národní rady o státní kontrole, ve znění účinném k 1.1.2011 Archiv

č. 552/1991 Sb.
[zrušeno č. 255/2012 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. prosince 1991
o státní kontrole
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
166/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
ruší § 2 písm. a), § 5 až 7
148/1998 Sb.
(k 1.11.1998)
mění § 11 písm. c)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2 písm. b) a c)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 8 mění odst. 2
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
nové znění § 18
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
mění § 19
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 mění písm. c)
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 19 odst. 5 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část věty v § 19 odst. 5
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Zákon upravuje výkon státní kontroly v České republice.
§ 2
Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:
a) (zrušeno zák. č. 166/1993 Sb.)
b) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,
c) místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,
d) státní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních předpisů,1) (dále jen „kontrolní orgány“).
§ 3
(1) Státní kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí kontrolní činnost orgánů uvedených v § 2 tohoto zákona zaměřená na hospodaření s finančními hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů.
(2) Za státní kontrolu podle tohoto zákona se nepovažuje kontrola vykonávaná v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti.
§ 4
Kontrole podle tohoto zákona nepodléhají soudy, prokuratura a státní notářství, s výjimkou hospodaření těchto orgánů s finančními a hmotnými prostředky České republiky, rozhodovací činnost orgánů státní správy a řízení jim předcházející, výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních sborů Sboru nápravné výchovy České republiky vykonávané podle zvláštních předpisů.
ČÁST DRUHÁ
Ministerstvo státní kontroly České republiky
§ 5 až 7
(zrušeny zák. č. 166/1993 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád)
§ 8
(1) Tímto kontrolním řádem se řídí postup při výkonu kontroly a vztahy mezi kontrolními orgány uvedenými v § 2 tohoto zákona a kontrolovanými orgány, právnickými a fyzickými osobami (dále jen „kontrolované osoby“) při kontrole prováděné:
a) z vlastního podnětu kontrolních orgánů,
b) na základě dožádání zvláštními zákony k tomu oprávněných státních orgánů,2)
c) v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(2) Podle tohoto kontrolního řádu postupují kontrolní orgány uvedené v § 2 tohoto zákona jen v těch případech, kdy zvláštní zákon nestanoví jiný postup.
§ 9
Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti
Kontrolní činnost vykonávají pracovníci kontrolních orgánů (dále jen „kontrolní pracovníci“) na základě písemného pověření těchto orgánů.
§ 10
Vyloučení kontrolních pracovníků
(1) Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolní pracovníci, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.
(2) Kontrolní pracovník je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, oznámit to svému nadřízenému.
(3) Kontrolované osoby oznámí kontrolnímu orgánu skutečnosti nasvědčující podjatosti kontrolního pracovníka, jakmile se o těchto skutečnostech dozví.
(4) O podjatosti kontrolního pracovníka rozhodne vedoucí kontrolního orgánu nebo jím pověřený pracovník (dále jen „vedoucí kontrolního orgánu“) bez zbytečného odkladu.
(5) Do rozhodnutí o podjatosti činí kontrolní