Input:

55/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2014 Archiv

č. 55/2012 Sb.
[zrušeno č. 134/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
341/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v čl. I body 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 a v čl. III ruší slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 258/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.“.
2. V § 2 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Veřejný zadavatel však nepostupuje podle ustanovení vztahujících se na sektorového zadavatele, pokud vykonává relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e).“.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Zadává-li veřejnou zakázku sdružení zadavatelů a alespoň jeden účastník sdružení zadavatelů je zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, mohou se účastníci sdružení dohodnout, že rozhodné právo je právo České republiky nebo právo členského státu Evropské unie, ve kterém má sídlo účastník sdružení.“.
4. V § 3 odst. 2 se doplňují slova „s výjimkou případu, kdy se jedná o centralizované zadávání v oblasti obrany nebo bezpečnosti“.
5. V § 3 odst. 5 se slova „písm. a)“ zrušují.
6. V § 4 odst. 1 písm. g) bodech 1 a 2, § 11 odst. 3, § 20 odst. 1, 2 a 5, § 47, § 77 odst. 5, § 100 odst. 2 a 5, § 104 odst. 1 a § 107 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
7. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.“.
8. V § 12 odst. 2 a 3 se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“ a částka „6 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“.
9. (Bod zrušen zák.opatř. Senátu č. 303/2013 Sb. k 1.1.2014.)
10. V § 13 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „odst. 1“.
11. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:
㤠16a
Významná veřejná zakázka
Významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, kterou zadává
a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč,
b) zadavatel podle § 2