Input:

55/1975 Sb., Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) Garance

č. 55/1975 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 262/2006 Sb.]
PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
vyhlašuje
úplné znění zákoníku práce
ze dne 16. června 1965 č. 65 Sb.,
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 153 Sb., z úprav provedených zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., a ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb.
 
PŘEHLED ZÁKONÍKU PRÁCE
Základní zásady
Čl. I-X
 
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Působnost zákoníku práce
§ 1- 7
Účastníci pracovněprávních vztahů
§ 8- 17
Účast pracovníků na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace
§ 18- 23
Zabezpečení práva na práci a práce ve prospěch společnosti
§ 24- 26
 
ČÁST DRUHÁ
PRACOVNÍ POMĚR
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 27- 35
Změny pracovního poměru
§ 36- 41
Skončení pracovního poměru
§ 42- 60
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
§ 61- 64
Volba a jmenování
§ 65- 68
Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
§ 69- 71
Pracovní kázeň a pracovní řád
§ 72- 82
Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83- 95
Práce přesčas a noční práce
§ 96- 99a
Dovolená na zotavenou
§ 100-110
Mzda
§ 111-123
Náhrada mzdy při překážkách v práci
§ 124-130
Náhrady výdajů poskytované pracovníkům v souvislosti s výkonem práce
§ 131
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
§ 132-133
Kulturní a odborný rozvoj pracovníků a jejich pracovní podmínky
§ 139-145
Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce
§ 146-148
Pracovní podmínky žen
§ 149-152
Pracovní podmínky těhotných žen a matek
§ 153-162
Pracovní podmínky mladistvých
§ 163-169
Předcházení škodám
§ 170-171
Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů v přímé souvislosti s ním
§ 172-186
Odpovědnost organizace
§ 187-206
Pracovní spory
§ 207-216
 
ČÁST TŘETÍ
UČEBNÍ POMĚR
(§ 217-231)
 
ČÁST ČTVRTÁ
DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
(§ 232-239)
 
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Právní úkony
§ 240-245
Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů
§ 246-248
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
§ 249-251
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů
§ 252-260
Lhůty pro uplatnění nároků a počítání času
§ 261-266a
 
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(§ 267-280)
ZÁKONÍK PRÁCE
Vítězství socialistického společenského řádu v naší zemi vytvořilo pevnou výchozí základnu pro úsilí pracujícího lidu upevňovat a dále rozvíjet pod vedením Komunistické strany Československa naši socialistickou společnost.
Osvobozená lidská práce se stala základním zdrojem rozvoje naší společnosti a blahobytu všeho lidu. O ni se opírá rozvoj národního hospodářství a rostoucí hmotná a kulturní úroveň všech občanů. Práce v socialismu vytváří předpoklady pro upevňování souladu zájmů jednotlivce se zájmy společnosti.
Jako člen socialistické společnosti účastní se každý pracující na plnění úkolů socialistické výstavby a podílí se na výsledcích společné práce. Socialistický řád zabezpečuje, aby práce každého jednotlivce sloužila k prospěchu celku, a tím zároveň i k prospěchu každého pracujícího.
Socialistický stát stanoví podmínky práce,